Herroepingsrecht

Terugtrekking

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument online Producten van Moksi kopen.

In toepassing van de wetgeving inzake verkoop op afstand (Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2, Artikel 47 en 48 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht), heeft de Klant het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een maximumtermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering.

Dit verzoek tot herroeping kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@moksi.company of per post door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage I van deze Algemene voorwaarden. De Klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.

Conform artikel 48 van het Belgisch Wetboek van Economisch Rech, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor onder meer de volgende relevante uitzonderingen in de relatie tussen Moksi en Klant:

  1. de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingsperiode;
  2. de levering van goederen die snel bederven of aflopen;
  3. de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door de Klant zijn ontzegeld.

Gezien het bovenstaande geldt het herroepingsrecht voor onze Producten alleen in de volgende gevallen:

– voordat het pakket wordt verzonden, in alle gevallen;

– nadat het pakket is verzonden en voordat de verzegeling is geopend: in alle gevallen voor zover hygiënische maatregelen het mogelijk maken dat het Product wordt doorverkocht.

– nadat het pakket is verzonden en de verzegeling is geopend, alleen als er sprake is van een of meer fabricagefouten.

De Producten moeten binnen 7 werkdagen na kennisgeving van het besluit tot herroeping, in nieuwe en onbeschadigde staat (met de afleverbon), vergezeld van eventuele accessoires (zoals en inclusief gebruikershandleidingen en documentatie), worden geretourneerd naar het volgende adres:

Ter attentie van Shop We Do gevestigd te Egide Walschaertsstraat 22C, 2800 Mechelen, België.

De Klant draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product. Indien Moksi niet heeft aangegeven dat de Klant deze kosten dient te dragen of indien de ondernemer aangeeft dat de Klant de kosten zelf dient te dragen, hoeft de Klant de kosten van retourzending niet te dragen.

Het herroepingsrecht kan worden geweigerd in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, zal Moksi de bestelde Producten (onder aftrek van verzend- en retourkosten) binnen 14 werkdagen terugbetalen.

Indien het geretourneerde Product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt Moksi zich het recht voor om Afnemer aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor de waardevermindering van het Product als gevolg van het gebruik van het Product door Afnemer dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.