Servicevoorwaarden

De naamloze vennootschap Oncocare BV (hierna “Moksi”) is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0793.458.119 (RPM Mechelen) en haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Auwegemvaart 151, bus 1, 2800 Mechelen.

Moksi is actief in de cosmeticasector. Haar activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de invoer, marketing en distributie van oncologische cosmetica en omvat verschillende producten zoals, maar niet beperkt tot (hierna de “producten” genoemd):

  • Lippenbalsem;
  • Doucheboter;
  • Bodylotion;
  • Gezichtscrème;

Https://www.moksi.care (hierna de“Website“) is de online verkoopsite van Moksi. Het doel van de Website is om u als klant die optreedt als consument (hierna te noemen de “Klant“) informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf en biedt tevens de mogelijkheid om online contracten af te sluiten.

Naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) is het gebruik van de diensten van Moksi of de Website onderworpen aan het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

Het plaatsen van een bestelling via de Website van Moksi houdt in dat de Klant deze Voorwaarden heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk de toepasselijkheid daarvan aanvaardt met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij deze eerder uitdrukkelijk en schriftelijk door Moksi zijn aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden beheersen uitsluitend de contractuele relatie tussen Moksi en een ieder die met Moksi wenst te contracteren, zoals Klanten. Afwijking van deze voorwaarden dient schriftelijk te geschieden en vooraf door Moksi te zijn aanvaard.

1. Producten

De op de Website te koop aangeboden Producten worden vermeld op basis van de door de fabrikant van het product aan Moksi verstrekte informatie.

De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de huidige Europese wetgeving.

Moksi streeft ernaar om informatie op de Website zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Moksi kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van dergelijke informatie, ongeacht of deze is veroorzaakt door Moksi of door derde partners die dergelijke informatie verstrekken.

Alle informatie op de Website wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de Website niet volledig. Het is onderhevig aan eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online is gezet.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Moksi niet. Moksi heeft slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de geboden informatie.

Moksi is in geen geval aansprakelijk voor materiaal-, druk- of zetfouten.

Als de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringsmethode, vragen we de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice. De kleurintensiteit van het Product kan bijvoorbeeld iets afwijken van je artikel door verschillende belichting.


2. Prijzen

Alle prijzen op de Website worden uitgedrukt in euro’s (€) per eenheid product en zijn inclusief alle belastingen (inclusief btw), maar exclusief verzendkosten.

De prijs in de orderbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle belastingen (inclusief btw).

Moksi behoudt zich te allen tijde het recht voor haar prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Producten worden echter gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Moksi is echter niet gebonden aan een bestelling indien blijkt dat de vermelde prijs en/of de omschrijving van het Product of de Producten onjuist zijn weergegeven op de Website als gevolg van een technische storing of menselijke fout. In dit geval kan de Klant naar eigen keuze de bestelling opnieuw plaatsen tegen de juiste prijs of de bestelling kosteloos annuleren.

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals woordelijk beschreven. De bijgevoegde foto’s zijn alleen voor decoratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen. Ook toeslagen zoals de bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze extra kosten worden altijd expliciet vermeld op het bestelformulier, dus voordat je de bestelling plaatst. Lees dit aandachtig door.


3. bestellen

Door het bevestigen van een bestelling gaat de Klant akkoord met onze Algemene Voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van Producten. Moksi behoudt zich het recht voor om een bestelling te blokkeren als het afleveradres onjuist is of als er problemen zijn met de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door gegevens in te voeren op opeenvolgende pagina’s/schermen:

1. De gekozen producten toevoegen aan het winkelmandje;

2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;

3. Voer gegevens in + selecteer type levering;

4. Informatie voorafgaand aan de aankoop;

5. Aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden;

6. Een betaalmethode kiezen en bevestigen.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant dat hij/zij handelingsbekwaam is en begrijpt dat hij/zij hier wettelijk aan gebonden is. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de Producten.

Na ontvangst van de bestelling stuurt Moksi een bevestigingsbericht aan de Klant ter bevestiging van de aanvaarding van de bestelling naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De verkoop is pas gesloten nadat de orderbevestiging is verzonden.

Verder behoudt Moksi zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van storingen op de Website of verdenking van frauduleus gedrag of overtreding van de gebruiksvoorwaarden.


4. Beschikbaarheid

Moksi spant zich naar beste vermogen in om de beschikbaarheid van haar Producten actueel te houden. Als gevolg van een toegenomen vraag of externe omstandigheden (bijv.: pandemieën, faillissement van een leverancier), kunnen bepaalde Producten echter tijdelijk niet op voorraad zijn.

De aanbieding is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door Moksi worden gewijzigd of ingetrokken. Moksi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

In het geval dat een Product tijdelijk niet beschikbaar is nadat een bestelling is geplaatst, zal Moksi de Klant hiervan op de hoogte stellen en het bedrag van het (de) betreffende Product(en) terugstorten op de rekening waarmee de Klant de bestelling heeft geplaatst.


5. Betaling

De bestelling moet worden betaald met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De Klant erkent dat de door hem gekozen betaaldienstverlener een derde partij is ten opzichte van Moksi.

Moksi kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen, fouten, bugs of bedrijfsonderbrekingen bij de betaaldienstverlener.

6. Niet-betaling of geschillen

Onverminderd de uitoefening van de overige aan Moksi toekomende rechten wordt, indien de betaling van de opdracht bij het verstrekken van de opdracht niet heeft plaatsgevonden en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden op de op de factuur vermelde vervaldag, het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling direct opeisbaar door Moksi. Dit bedrag wordt automatisch verhoogd met een vaste boete van 10% van het uitstaande bedrag.

Bovendien zal elk ander bedrag dat de Klant nog verschuldigd is (bv.: lening, bedrag voortvloeiend uit een andere bestelling) automatisch opeisbaar worden.

Ten slotte blijft elke door Moksi geleverde bestelling haar volledige en exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling is ontvangen. Het is de Klant dan ook ten strengste verboden zich ervan te ontdoen of het te gebruiken.

In geval van een geschil met betrekking tot de betaling van de huidige bestelling of een eerdere bestelling, of met betrekking tot oneigenlijk of verboden gebruik van de bestelde Producten, behoudt Moksi zich het recht voor een bestelling te annuleren of alle lopende bestellingen tijdelijk op te schorten of artikelen die niet (volledig) zijn betaald terug te nemen.

7. Levering

Zodra de bestelling is bevestigd en de betaling voor de transactie is geaccepteerd, worden de Producten verzonden naar het afleveradres dat tijdens het bestelproces is opgegeven.

Levering vindt plaats via onze partner, een E-Commerce Fulfilment partner Shop We Do, die verantwoordelijk is voor de verzending van je bestelling. De levering bij je thuis wordt verzorgd door onze logistieke partner voor België, Nederland en Luxemburg, die zal kiezen welke bezorgdienst je bestelling zal afleveren. Als je niet aanwezig bent of als het pakket niet kan worden bezorgd, ontvang je een afhaalbericht waarmee je naar het postkantoor of postpunt bij jou in de buurt kunt gaan.

Bij een bestelling van artikelen die afhankelijk van de beschikbaarheid op verschillende data geleverd kunnen worden, behoudt Moksi zich het recht voor (maar is hiertoe niet verplicht) om de levering op te splitsen. Dit geeft de Klant niet het recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Alleen de Klant is verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Klant bij het invoeren van het afleveradres.

In geval van afwezigheid van de Klant of een fout in het afleveradres waardoor de levering onmogelijk is, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om met de vervoerder een nieuwe levering overeen te komen. Eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan, zijn voor rekening van de Klant.

Indien een pakket ondanks meerdere bezoeken van de vervoerder niet wordt ontvangen, wordt het geretourneerd naar Moksi, zonder dat dit de Klant enig recht op terugbetaling geeft.

De risico’s worden overgedragen aan de Klant bij levering door de vervoerder.

Tenzij anders overeengekomen, worden de Producten binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Deze leveringstermijn is louter indicatief aangezien overschrijding ervan geen aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding vanwege Moksi aangezien de leveringstermijnen louter indicatief en vrijblijvend zijn opgegeven.

Indien Moksi niet binnen de genoemde levertermijn levert of indien er geen levertermijn is overeengekomen heeft de Klant het recht om van de koop af te zien en het aankoopbedrag terug te ontvangen, tenzij het Product onderweg is naar de Klant.

8. Conformiteit bij levering

De Klant of ontvanger moet controleren of de geleverde Producten overeenstemmen met de bestelling en in goede staat zijn.

De Klant is verplicht om de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien één of meer van de bestelde Producten ontbreken of zichtbaar beschadigd zijn, kwalitatieve tekortkomingen vertonen of niet overeenstemmen met de bestelling, dient de Klant Moksi binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het (de) Product(en) hiervan op de hoogte te stellen via mail naar info@moksi.company. Zodra deze periode is verstreken, kan een claim of geschil niet meer in aanmerking worden genomen.

Het product en het verzoek tot omruiling of terugbetaling moeten worden opgestuurd, samen met alle relevante informatie waaruit blijkt dat het (de) betwiste product(en) inderdaad bij Moksi zijn gekocht. Afnemer dient dan een verkeerd geleverde of beschadigde zaak onder vermelding van het gebrek te retourneren aan het adres van Moksi.

Het risico van verlies of schade gaat over op de Klant zodra de Klant de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.9. Aansprakelijkheid en garantie

A. Website, bestel- en leveringsproces, kwaliteit van de informatie

Moksi zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot en navigatie op haar Website, het bestel- en leveringsproces en de kwaliteit van de beschikbare informatie te waarborgen en in stand te houden.

De Website en de inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie. Koppelingen naar andere sites op deze site worden alleen ter informatie aangeboden.

B. Informatie op de site

Moksi spant zich naar alle redelijkheid in om de betrouwbaarheid van de informatie op deze Website te waarborgen. Moksi kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van de door haar fabrikanten of leveranciers verstrekte informatie. Het is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de presentatie van de Producten, of voor resultaten die kunnen worden verkregen door verkeerd gebruik ervan.

In het geval van een discrepantie tussen de informatie op de Website en de informatie op de productetiketten, prevaleren deze laatste.

Aangezien de productfoto’s op de Website alleen ter informatie worden aangeboden, kan geen claim worden ingediend met betrekking tot enige wijziging aan de verpakking of inhoud van een product in het geval van een discrepantie met de foto op de Website.

Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van iedere actie jegens Moksi in geval van een discrepantie.

C. Gebruik van de Producten door de Klant

De Klant moet vóór elk gebruik van de Producten de productgegevens controleren die op de productetiketten staan vermeld (in het bijzonder contra-indicaties en allergenen).

Moksi kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet goed functioneren of verkeerd gebruiken van de verkochte Producten.

Moksi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aan de producten door fabrikanten waarvan zij niet op de hoogte was. Moksi kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor allergieën of medische problemen die kunnen optreden bij het gebruik van onze schoonheidsproducten als voedingssupplement voor de huid. Als je vragen hebt, raadpleeg dan je arts voordat je onze producten gebruikt.

We raden een ‘patch test’ op de arm of handen aan voordat je onze producten voor het eerst op de rest van je lichaam gebruikt. Moksi heeft alle benodigde certificaten om haar cosmetische producten op de markt te brengen.

D. Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens in geval van grove schuld of opzet is de aansprakelijkheid van Moksi in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. Moksi is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een commerciële garantie heeft geen invloed op deze rechten. Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen overleggen. Klanten wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik. Het is ook niet van toepassing op Producten die een intrinsiek kortere levensduur hebben.

Gebreken die zichtbaar worden na een periode van 6 maanden na de aankoopdatum, of levering indien van toepassing, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, tenzij de Klant het tegendeel kan bewijzen. De garantie is niet overdraagbaar.

10. Overmacht

Moksi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van een bestelling in geval van een voorraadtekort of overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorzienbare gebeurtenis buiten de macht van de partij die zich erop beroept, die het technisch, economisch of logistiek onmogelijk of moeilijker maakt om een van haar verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld: pandemie, staking, natuurramp, ongeval of technisch defect).

De partijen dragen, zonder kosten of schadevergoeding van welke aard ook, elk geval van overmacht dat resulteert in of een vertraging veroorzaakt van maximaal 10 kalenderdagen.

Na deze periode kan de Klant het contract voortzetten of om annulering ervan verzoeken.

11. Adviesplicht

De informatie en het advies over gezondheid die op de site beschikbaar zijn, zijn geenszins bedoeld ter vervanging van de raadpleging van een arts. In dit verband raadt Moksi elk gebruik van de op haar site verkochte producten af zonder voorafgaand medisch advies.

12. Gebruik van producten

Alle op de Website bestelde Producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de Klant of de ontvanger van de Producten, die zich zal onthouden van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van deze Producten.

13. Intrekking

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die in hun hoedanigheid van consument online Producten van Moksi kopen.

In toepassing van de wetgeving inzake verkoop op afstand (Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2, Artikel 47 en 48 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht), heeft de Klant het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een maximumtermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering.

Dit verzoek tot herroeping kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@moksi.company of per post door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is in Bijlage I van deze Algemene voorwaarden. De Klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht.

Conform artikel 48 van het Belgisch Wetboek van Economisch Rech, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor onder meer de volgende relevante uitzonderingen in de relatie tussen Moksi en Klant:

  1. de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingsperiode;
  2. de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen;
  3. de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door de Klant zijn ontzegeld.

Gezien het bovenstaande geldt het herroepingsrecht voor onze Producten alleen in de volgende gevallen:

– voordat het pakket wordt verzonden, in alle gevallen;

– nadat het pakket is verzonden en voordat de verzegeling is geopend: in alle gevallen voor zover hygiënische maatregelen het mogelijk maken dat het Product wordt doorverkocht.

– nadat het pakket is verzonden en de verzegeling is geopend, alleen als er sprake is van een of meer fabricagefouten.

De Producten moeten binnen 7 werkdagen na kennisgeving van het besluit tot herroeping, in nieuwe en onbeschadigde staat (met de afleverbon), vergezeld van eventuele accessoires (zoals en inclusief gebruikershandleidingen en documentatie), worden geretourneerd naar het volgende adres:

Ter attentie van Shop We Do gevestigd te Egide Walschaertsstraat 22C, 2800 Mechelen

De Klant draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product. Indien Moksi niet heeft aangegeven dat de Klant deze kosten dient te dragen of indien de ondernemer aangeeft dat de Klant de kosten zelf dient te dragen, hoeft de Klant de kosten van retourzending niet te dragen.

Het herroepingsrecht kan worden geweigerd in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, zal Moksi de bestelde Producten (onder aftrek van verzend- en retourkosten) binnen 14 werkdagen terugbetalen.

Indien het geretourneerde Product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt Moksi zich het recht voor om Afnemer aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor de waardevermindering van het Product als gevolg van het gebruik van het Product door Afnemer dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

14. Garantie tegen verborgen gebreken

De Klant geniet, voor zover hij Klant is in de zin van de wet, van de wettelijke garantie van twee jaar op de aangekochte Producten, toegekend krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de garanties op consumptiegoederen. Na het verstrijken van deze termijn dient elk verborgen gebrek binnen 5 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven aan Moksi te worden gemeld.

In ieder geval is de Klant verplicht Moksi binnen een termijn van maximum 2 maanden na de ontdekking van het gebrek aan overeenstemming hiervan op de hoogte te brengen (artikel 1641 Belgisch Burgerlijk Wetboek).

15. Relaties met professionals

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Moksi mogen de door haar geleverde Producten niet commercieel worden herverdeeld. In dat geval dienen de aard en de commerciële voorwaarden tussen Moksi en de professionele klant in een specifieke overeenkomst te worden vastgelegd.

In elk geval zullen de partijen in volledige onafhankelijkheid samenwerken. Tenzij uitdrukkelijk contractueel bepaald, sluiten de partijen de toepassing uit van enige tewerkstelling, exclusieve distributie of commerciële agentschaprelatie. Voor de goede orde preciseren de partijen dat er geen andere relatie zal bestaan dan die welke specifiek is voorzien in deze voorwaarden, indien nodig aangevuld door het handelscontract.

16. Vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheim

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die onder deze voorwaarden van de andere partij is verkregen.

Evenzo erkennen de partijen dat alle commerciële informatie die hen ter beschikking wordt gesteld (lijst van leveranciers, klanten of prijzen) onderworpen zal zijn aan de bescherming van het zakengeheim.

17. Intellectueel eigendom

De volledige Website wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

Elk gebruik, reproductie of wijziging van materiaal beschermd door intellectuele eigendomsrechten is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Moksi.

Moksi gebruikt op haar site ook namen, handelsmerken of andere inhoud waarvan het intellectuele eigendom aan derden toebehoort. In dergelijke gevallen heeft Moksi toestemming verkregen van de betreffende derden om deze inhoud te gebruiken. Het opnemen, publiceren of verspreiden van dergelijke inhoud vormt op geen enkele wijze een toestemming van Moksi jegens derden.

18. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.

Voor meer informatie over welk type cookies we gebruiken, waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden opgeslagen, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen, dat beschikbaar is op www.moksi.care/cookie-policy.

19. Verwerking van persoonlijke gegevens

Het gebruik van de Website en het plaatsen van bestellingen bij Moksi in het algemeen vereisen het verzamelen van persoonsgegevens, die essentieel zijn voor de verwerking en levering van bestellingen. Als u deze informatie niet verstrekt, wordt de bestelling niet gevalideerd.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, evenals met de Belgische wet van 30 juni 2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Moksi vindt u in ons Privacybeleid op www.moksi.care/privacy-policy.

20. Wijzigingen

Moksi behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits deze wijzigingen op haar Website worden gepubliceerd.

Elke aankoop die na de wijziging wordt gedaan, impliceert aanvaarding door de Klant van deze nieuwe Algemene Voorwaarden.

21. Geldigheid

Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard door een rechtbank of een andere autoriteit, heeft een dergelijke beslissing geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules.

Moksi heeft het recht het geannuleerde beding te vervangen door een ander rechtsgeldig beding met gelijke economische werking, zonder dat het bindende karakter van de Voorwaarden wordt aangetast.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

22. Toepasselijk recht en geschillen

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.

Elke vraag met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering van deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Als de klant een probleem heeft met een aankoop op onze online marktplaats, kunt u gebruikmaken van het bemiddelingsplatform van de Europese Commissie dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/Customers/odr om een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode te gebruiken door een klacht in te dienen voor een buitengerechtelijke schikking.